KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
23 września 2020

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Osobom wywłaszczonym na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przysługuje odszkodowanie za utraconą nieruchomość. Jednak samo odszkodowanie może mieć różne formy, nie tylko finansową. Z czego dokładnie mogą skorzystać wywłaszczeni? 

Decyzja w ciągu 30 dni

Podstawą do wypłaty odszkodowania za zabranie gruntu pod drogę jest decyzja organu określająca wysokość należnej kwoty. Sama decyzja zapada zaś w oparciu o opracowany przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy, który uwzględnia stan wywłaszczonej nieruchomości oraz aktualne ceny rynkowe podobnych gruntów. 

Organ teoretycznie powinien wydać decyzję określającą wysokość odszkodowania za wywłaszczenie w ciągu 30 dni (w przypadku zwykłej decyzji ZRID) lub w ciągu 60 dni (w przypadku decyzji ZRID o rygorze natychmiastowej wykonalności). Jednak doświadczenia w tym zakresie wskazują, że ww. terminy nie są z reguły przestrzegane. Wynika to z różnych względów, zarówno z przedłużającej się procedury wyłonienia w przetargu rzeczoznawcy odpowiedzialnego za opracowanie operatu szacunkowego, jak też niekiedy z zaniechań czy opieszałości samego organu. 

Moje prawnicze doświadczenie wskazuje, że odszkodowania za wywłaszczenia na mocy ZRID, które powinny być wypłacone w ciągu 3-4 miesięcy od wydania samej decyzji ZRID, trafiają na konta wywłaszczonych czasem nawet dopiero po kilku latach – przyznaje Mirosław Ochojski z INLEGIS Kancelarie Prawne. – Przez ten czas wywłaszczeni pozostają często bez środków na nowe lokum – dodaje. 

Odszkodowanie a nieruchomość zamienna

W ramach odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości jej dotychczasowi właściciele mogą otrzymać od organu lokal zamienny, który może zostać przyznany z zasobów Skarbu Państwa bądź Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa. Lokal może pochodzić również z zasobów jednostki samorządu terytorialnego, jeśli wywłaszczenie zostało przeprowadzone na jej rzecz. Samo przyznanie lokalu jest dobrowolną decyzją organu. Wywłaszczeni nie mają prawa ubiegać się o jego przyznanie. 

Z drugiej strony w momencie zaproponowania nieruchomości zamiennej niespełniającej oczekiwań wywłaszczonych, ci mają prawo odmówić jej przyjęcia. W przypadku zaakceptowania zaoferowanego lokum, wartość nieruchomości zamiennej pomniejsza kwotę przyznanego odszkodowania za wywłaszczenie. 

Zaliczka na poczet odszkodowania

Przedłużające się postępowanie administracyjne zmierzające do ustalenia wysokości należnego odszkodowania czy odroczenie jego wypłaty z tytułu złożenia odwołania od decyzji przez którąś ze stron stawiają wywłaszczonych w trudnej sytuacji bez należnych środków za utracony majątek. 

Istnieje jednak możliwość ubiegania się o wypłatę zaliczki na poczet późniejszego odszkodowania. Jej maksymalna wysokość nie może przekroczyć 
70 proc. należnej kwoty, a sam wniosek w tej sprawie należy skierować do inwestora realizującego inwestycję drogową. 

Zaliczka zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Na jej wypłatę nie ma wpływu ewentualne odwołanie się wywłaszczonych od decyzji określającej wysokość przyznanego odszkodowania za wywłaszczenie. 

Rolniku, walcz o sprawiedliwość!

Praktyka wskazuje, że decyzje odszkodowawcze dotyczące wywłaszczeń na mocy ZRID bardzo często zawierają błędy formalne (dotyczące np. sposobu wyceny wywłaszczonej nieruchomości) lub znacznie zaniżają wartość utraconego majątku. Jednak wywłaszczeni nie pozostają w takiej sytuacji bez wyjścia. 

Oprócz odwołania od decyzji, które mogą złożyć w ciągu 14 dni od jej otrzymania, w przypadku jej negatywnego rozpatrzenia, wywłaszczeni mają prawo do zaskarżenia decyzji odwoławczej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Czy warto? 

Każde z podjętych działań, mających na celu wywalczenie sprawiedliwego odszkodowania za wywłaszczone mienie, jest słuszne. Oczywiście część z nich wymaga wsparcia doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w sprawach wywłaszczeniowych. 

Wsparcie doświadczonego zespołu może przełożyć się nie tylko na wyegzekwowanie sprawiedliwego odszkodowania, ale również na skorzystanie z części rozwiązań (np. zaliczka na poczet odszkodowania czy podważenie operatu szacunkowego), których wywłaszczeni nie są świadomi.  

Patron merytoryczny artykułu:


INLEGIS Kancelarie Prawne - Wywłaszczenie Nieruchomości
ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław
tel: 793 101 800

wywlaszczenie.pl

  Artykuł sponsorowany. 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione