KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-09-25

Przekaż gospodarstwo i skorzystaj z pomocy

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wnioski można składać od 30 września 2020 r. do 29 października 2020 r.

Wsparcie finansowe w ramach poddziałania Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi jest przyznawane rolnikowi w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 i rozporządzenie Rady WE nr 73/2009 (DzU UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z póz. zm.) będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli spełnia on łącznie następujące warunki:
1) uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia nr 1307/2013 i ustawie z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU z 2018 r., poz. 1312)
2) trwale przekaże gospodarstwo rolne innemu rolnikowi będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy
b) jest wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
c) zobowiązuje się do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych, a w przypadku osoby fizycznej – do prowadzenia tej działalności osobiście i zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego powiększonego w wyniku przejęcia gruntów rolnych przez 5 lat od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego
3) jest wpisany do ewidencji producentów stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
4) zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej od dnia przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego gospodarstwo rolne i nie podejmie działalności rolniczej co najmniej prze 5 lat licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego
5) po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników – w przypadku, gdy rolnik w dniu złożenia wniosku o przyznania pomocy podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników
6) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
7) w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończonych 18 lat.

Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w pkt 4., uważa się za spełniony, jeżeli po przekazaniu gospodarstwa rolnego łączna powierzchnia gruntów rolnych posiadanych lub współposiadanych przez rolnika i jego małżonka nie przekracza 0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na tych gruntach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pomoc przyznawana jest jednorazowo. Jej wysokość stanowi 120% rocznej płatności, do otrzymania której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw, o których mowa w ustawie z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i jest liczona od daty trwałego przekazania gospodarstwa rolnego do 31 grudnia 2020 roku.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.

Źródło: ARiMR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione