KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
12 października 2020

Jak poprawnie skonstruować umowę na dostawę produktów rolnych?

Wprowadzenie konieczności zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych z założenia ma służyć unikaniu nieuczciwych praktyk handlowych, a także poprawie transmisji cen i dostosowaniu podaży do popytu oraz ma na celu poprawę funkcjonowania rynku produktów rolnych w relacjach producent rolny – nabywca.

Obowiązek zawierania umów na dostawę produktów rolnych zawarty jest w art. 38 q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1006 z późn. zm.).

Z kolei warunki, które muszą spełniać umowy uregulowane zostały odpowiednio w art. 125 i art. 127, art. 148 ust. 2 oraz art. 168 ust. 4 i 6 Rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Szczegółowy wykaz produktów rolnych objętych działaniem ustawy zawarty jest w Załączniku I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

W sierpniu 2017 r. przepisy określające obowiązek zawierania umów na dostawę produktów zostały znowelizowane poprzez doprecyzowanie obowiązujących dotychczas regulacji, usprawnienie ich funkcjonowania oraz ograniczenie zakresu ich obowiązywania.

Producentem określamy rolnika, który jest osobą fizyczną lub prawną bądź grupą osób fizycznych lub prawnych, którego gospodarstwo rolne jest położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz który prowadzi działalność rolniczą.
Umowa wymagana jest wyłącznie na etapie pierwszego nabywcy będącego przetwórcą lub dystrybutorem, który nie zbywa tych produktów rolnych bezpośrednio konsumentom finalnym. Dopuszczalne jest zawarcie umowy w formie innej niż pisemna, tj. w formie dokumentowej lub elektronicznej. Umowę należy przechowywać przez okres 2 lat od końca roku, w którym została zrealizowana ostatnia dostawa w ramach tej umowy.

Wprowadzony obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców kupujących produkty rolne, bez wyłączeń dotyczących wielkości zakupów czy ich ceny.

Jakie elementy musi zawierać umowa?
- cenę do zapłaty za dostawę, która jest niezmienna lub jest obliczana przez połącznie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych,
- ilość i jakość odnośnych produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw,
- okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy. Obecnie nie jest ustanowiony minimalny okres obowiązywania umowy, strony uzgadniają to w negocjacjach,
- szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności,
- ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych,
- przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Wszystkie elementy umów na dostawę produktów rolnych zawieranych przez producentów, odbiorców, przetwórców lub dystrybutorów, w tym elementy powyżej określone, mogą być swobodnie negocjowane pomiędzy stronami.
Obowiązek zawierania umów nie dotyczy: sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu rolniczego, sprzedaży nabywcy mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem oraz sprzedaży przez producenta grupie producentów rolnych, wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw, uznanej organizacji producentów owoców i warzyw, której jest członkiem (pod warunkiem, że statut lub umowa, lub umowa członkowska tej spółdzielni, grupy lub organizacji spełniają w zależności od produktu określone przepisami warunki), sprzedaży dystrybutorowi, który zbywa produkty rolne bezpośrednio konsumentom finalnym.

Poza wymienionymi wyjątkami, obowiązek zawierania umów dotyczy wszystkich – w tym przypadku nie ma znaczenia, czy umowa zawierana jest na dłuższy okres, czy też dotyczy jednorazowego dostarczenia produktów, ani też ile kupiono i za ile dostawę wykonano.

Kary pieniężne mogą być nałożone za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy lub bez umowy na dostawę produktów rolnych takich jak: zboża, cukier, susz paszowy, nasiona, chmiel, tytoń, owoce i warzywa, produkty z przetworzonych owoców i warzyw, mleko i przetwory mleczne, wołowina i cielęcina, wieprzowina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe, produkty pszczele, wino, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy zarówno nabywcy, jak i dostawcy produktów rolnych. Jednakże kara pieniężna za brak umowy lub za posiadanie umowy niespełniającej warunków określonych odpowiednio w art. 125 lub 127, art. 148 ust. 2, art. 168 ust. 4 i 6 zostanie nałożona na nabywcę.

Kary pieniężne: od 1% do 5% zapłaty za nabywanie produktów rolnych, w przypadku gdy produkty rolne nabywane są na podstawie wadliwej umowy oraz 10% zapłaty za nabywanie produktów rolnych bez zawartej umowy.

Czynności sprawdzające u nabywcy lub producenta odbywają się wyłącznie na podstawie pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu dokonania naruszeń.

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl, kowr.gov.pl

 

Małgorzata Tyburska

KPODR w Minikowie

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione