KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
12 października 2020

Przygotujmy się do kontroli z ARiMR!

Wród działań PROW 2014-2020, realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Premie dla młodych rolników”. Na beneficjentach tych działań ciąży obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych w biznesplanie działań mających na celu rozwój gospodarstwa. Obie operacje charakteryzują się podobnymi wymogami. Należy na nie zwrócić uwagę, aby być przygotowanym do ich weryfikacji podczas kontroli na miejscu, przeprowadzanej na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie płatności końcowej przez ARiMR.

Kontrola realizacji zaplanowanych inwestycji

Pierwszym z kryteriów weryfikowanych podczas kontroli jest zrealizowanie zaplanowanych inwestycji. W zależności od rodzaju inwestycji w przypadku zakupu maszyn lub urządzeń porównywany jest typ, model, numery identyfikacyjne oraz parametry zakupionych maszyn z danymi przedstawionymi przez rolnika w sprawozdaniu z realizacji biznesplanu. W przypadku inwestycji budowlanych porównaniu podlegają poszczególne pozycje wymienione w kosztorysie z elementami faktycznie zrealizowanymi. W związku z tym w przypadku zakupu maszyn i urządzeń należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność wykazywanych danych w sprawozdaniu z realizacji biznesplanu ze stanem faktycznym zakupionego sprzętu. 

W przypadku inwestycji budowlanych największym problemem jest udział wielu osób w jej procesie powstawania, polegającym na tym, że często inna osoba projektuje, inna wykonuje kosztorys, a jeszcze inna prowadzi prace budowlane. Rozbieżności mogą polegać na tym, że budowa opiera się na projekcie, natomiast weryfikacja Agencji przeprowadzana jest w oparciu o kosztorys i często wykazuje mniejsze lub większe różnice.

Zgodność dokumentacji z danymi z faktur

Kolejnym sprawdzanym kryterium jest zgodność dokumentacji finansowo-księgowej zrealizowanej inwestycji z danymi faktur wykazanymi w sprawozdaniu z realizacji biznesplanu. Beneficjent w trakcie kontroli zobowiązany jest do okazania oryginałów faktur wraz z potwierdzeniami zrealizowanych za nie przelewów.

Sprawdzenie tytułów prawnych do działek

Następnym etapem podczas kontroli ARiMR jest sprawdzenie tytułów prawnych do działek wykazanych w sprawozdaniu z realizacji biznesplanu. W związku z tym beneficjent zobowiązany jest do podania numerów ksiąg wieczystych lub okazania aktów notarialnych posiadanych działek oraz umów dzierżawy w przypadku działek niestanowiących własności, a będących w użytkowaniu przez rolnika.

Sprawdzenie struktury produkcji

Sprawdzeniu podlega także struktura produkcji, polegająca na pomiarach deklarowanych działek ze wskazaniem rodzaju uprawy na nich stwierdzonej oraz wykazaniu posiadanych na dzień kontroli zwierząt gospodarskich w podziale na grupy technologiczne. W celu przyporządkowania zwierząt do poszczególnych grup rolnik powinien okazać aktualną Księgę Rejestracji Zwierząt oraz ich paszporty.

Ewidencja przychodów i rozchodów

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów lub ewidencji VAT. Musi też posiadać oryginalną dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalności rolniczej (dokumenty potwierdzające zakup środków do produkcji rolnej oraz sprzedaż wyprodukowanych płodów rolnych) co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie I raty pomocy.

Sprawdzenie realizacji działań, za które przyznano punkty

Ostatnim elementem podlegającym weryfikacji podczas kontroli realizowanych przez ARiMR jest sprawdzenie zrealizowania wykazanych w sprawozdaniu z realizacji biznesplanu działań, z tytułu których przyznano punkty. Należą do nich: 

  • prowadzenie działalności w zakresie przygotowania do sprzedaży,
  • przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
  • innowacyjność, w tym:
  • postęp biologiczny,
  • organizacja produkcji,
  • nowoczesne technologie,
  • innowacyjny produkt,
  • ochrona środowiska i klimatu w zakresie przygotowania i stosowania planu nawozowego opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby w zakresie N, P, K, Mg i potrzeb wapnowania.

Należy pamiętać, że weryfikacji podlegają tylko działania wykazane przez rolnika w sprawozdaniu z realizacji biznesplanu. 
Na koniec należy podkreślić, że w związku z uczestnictwem w działaniach „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Premie dla młodych rolników” beneficjent jest zobowiązany do posiadania całej dokumentacji związanej z przyznaną pomocą i przechowywania jej przez 5 lat od uzyskania I raty płatności.

 

 

Katarzyna Koszołko

LODR w Końskowoli

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione