KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Jak chronić rośliny w gospodarstwie ekologicznym?

Opublikowano 19.10.2020 r.
Rolnictwo ekologiczne określa się jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna zatem łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy zachodzące w przyrodzie oraz zapewniać właściwy dobrostan zwierząt.

Prowadzenie takiej działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju polega przede wszystkim na stosowaniu prawidłowego płodozmianu i innych naturalnych metod utrzymywania lub podwyższania biologicznej aktywności, a także doborze gatunków i odmian roślin oraz gatunków i ras zwierząt, uwzględniającym ich naturalną odporność na choroby i przystosowanie do warunków klimatyczno-lokalnych.

Należy przy tym podkreślić, że w rolnictwie ekologicznym:

  • w produkcji roślinnej stosuje się praktyki uprawy, które przyczyniają się do utrzymania lub zwiększenia ilości substancji organicznych w podłożu, podnoszą jego stabilność i różnorodność biologiczną oraz zapobiegają zagęszczaniu i erozji gleby
  • żyzność i aktywność biologiczna gleby jest utrzymywana i zwiększana poprzez stosowanie wieloletniego płodozmianu z wykorzystaniem roślin motylkowatych i innych na nawóz zielony, a także obornika lub substancji organicznej, najlepiej przekompostowanych, pochodzących z produkcji ekologicznej
  • dopuszcza się stosowanie preparatów biodynamicznych
  • zapobieganie szkodom wyrządzanym przez szkodniki, choroby i chwasty polega przede wszystkim na ochronie ich naturalnych wrogów, doborze gatunków i odmian, stosowaniu płodozmianu, odpowiednich technik uprawy i zabiegów termicznych.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 środki do produkcji, w tym: środki ochrony roślin, aby mogły być wykorzystywane w rolnictwie ekologicznym, muszą być dopuszczone do stosowania w ogólnym sektorze rol-
niczym na podstawie przepisów krajowych zgodnych z prawem wspólnotowym. Oznacza to, że można korzystać z preparatów, które:
1) zostały dopuszczone do używania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z zatwierdzoną etykietą
2) znajdują się w zamkniętym wykazie produktów i substancji – określonym w załączniku II do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 – które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym.

Środki ochrony roślin (po spełnieniu jednocześnie dwóch powyższych warunków), aby mogły być użyteczne w rolnictwie biodynamicznym, nie wymagają dodatkowej certyfikacji przeprowadzanej przez upoważnione podmioty. Niemniej jednak, w celu ułatwienia producentom rolnym doboru tych preparatów Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy został wyznaczony jako jednostka organizacyjna oceniająca i potwierdzająca zgodność środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej oraz prowadząca ich wykaz.

Decyzja o zastosowaniu preparatu oraz jego wybór należą do rolnika (nie ma miejsca na wnioskowanie o zgodę). W rejestrze działań należy odnotować uzasadnienie wykonanego zabiegu (np. objawy na roślinach), datę, nazwę rośliny uprawnej, określenie działki rolnej, nazwę środka i dawkę.

fot. gospodarstwo ekologiczne Moniki Mrowińskiej

 

Tomasz Kaczmarek

ŁODR Bratoszewice

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:rolnictwo ekologiczne
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO