KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

RHD czy sprzedaż bezpośrednia - trudny wybór pszczelarzy

Opublikowano 26.10.2020 r.
Każdy pszczelarz może sprzedawać miody i produkty pszczele z własnej pasieki w ramach sprzedaży bezpośredniej lub handlu detalicznego z gospodarstwa. Obie te formy, a także sprzedaż do podmiotów gospodarczych, które wystawiają fakturę RR dla pszczelarza, spełniają warunki prawne dotyczące wprowadzania produktów pszczelich do obrotu handlowego. 

  Rolniczy handel detaliczny Sprzedaż bezpośrednia
Definicja forma legalnej sprzedaży, w której możliwe jest przetwórstwo
oraz sprzedaż wytworzonej żywności
konsumentom końcowym
sprzedaż finalnemu konsumentowi, pod warunkiem, że produkty nie mogą być przetworzone
Rejestracja 30 dni przed rozpoczęciem
planowanej działalności, należy
złożyć wniosek do powiatowego
lekarza weterynarii;
dokument ten nie podlega
zatwierdzeniu;
rejestracja odbywa się 
za pomocą decyzji
administracyjnej i zwykle nie jest
poprzedzona kontrolą
30 dni przed dniem rozpoczęcia
planowanej działalności należy złożyć w formie pisemnej wniosek o wpis do rejestru zakładów u powiatowego
lekarza weterynarii

- wymagane jest też oświadczenie

potwierdzające posiadanie pni pszczelich
- po złożeniu powyższych dokumentów powiatowy lekarz weterynarii wydaje
decyzję i nadaje weterynaryjny numer identyfi kacyjny
Pomieszczenie i sprzęt można prowadzić działalność
w odpowiednio przygotowanym
budynku gospodarczym lub mieszkalnym (w tzw. kuchniach
przydomowych)
- pomieszczenia produkcyjne powinny mieć dostęp do wody
pitnej lub czystej
- muszą spełniać podstawowe
zasady higieny (podłoga i ściany łatwe do utrzymania w czystości)
 wymagane jest utrzymywanie
sprzętu w dobrym stanie
technicznym, co ma ułatwić
dezynfekcję
produkcja i sprzedaż może odbywać się w specjalnie dostosowanym obiekcie używanym wyłącznie do tego celu
- w odniesieniu do pomieszczeń produkcji i/lub sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego (np. produktów pszczelich nieprzetworzonych) obowiązuje:
- właściwe czyszczenie i dezynfekcja
- zapewnienie właściwych warunków
do przechowywania produktów
- umożliwienie zmiany odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną, a także zmiany obuwia
- wydzielenie osobnego miejsca
przechowywania odzieży własnej
- zapewnienie dostępu do wody pitnej lub czystej
Sprzedaż 

sprzedaż końcowym konsumentom
może odbywać się na terenie gospodarstwa, na targach, kiermaszach
od 1 stycznia 2019 r. możliwa jest

- sprzedaż na rzecz konsumenta
finalnego (szkoły, stołówki itp.)
- produkty należy sprzedawać
na terenie województwa,
gdzie dokonano produkcji lub
powiatów ościennych w innych
województwach
- oznakowanie miejsca zbywania
żywności musi być czytelne
i widoczne dla konsumenta,
zawierać napis RHD, wskazywać
dane producenta, tj. imię,
nazwisko, siedzibę

w ramach sprzedaży bezpośredniej można sprzedawać swoje produkty konsumentowi końcowemu:
1) w miejscu produkcji
2) odbiorcom prowadzącym sprzedaż konsumentowi końcowemu (sklepy, restauracje, stołówki)
3) na jarmarkach i festynach
oraz targowiskach
4) z urządzeń dystrybucyjnych
- obowiązuje również ograniczenie
geografi czne sprzedaży – produkty można sprzedawać na terenie województwa, gdzie dokonano produkcji oraz województw
ościennych
Oznakowanie produktów  sprzedawane produkty powinny mieć etykietę zawierającą: nazwę i ilość netto żywności, wykaz składników, datę trwałości, warunki przechowywania lub użycia, imię i nazwisko oraz adres producenta, instrukcję użycia (w przypadku gdy w razie
braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby
utrudnione), informację o możliwości obecności w produkcie alergenów, numer partii produkcyjnej, rzeczywistą zawartość objętościową alkoholu w odniesieniu
do napojów alkoholowych o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2%
sprzedawane produkty powinny mieć etykietę zawierającą: nazwę i ilość netto żywności, wykaz składników, datę trwałości, warunki przechowywania lub użycia,
imię i nazwisko oraz adres producenta, instrukcję użycia (w przypadku gdy w razie
braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione), informację o możliwości obecności w produkcie alergenów, numer partii produkcyjnej, rzeczywistą zawartość objętościową alkoholu w odniesieniu
do napojów alkoholowych o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2%
Przepisy dodatkowe

od 1 stycznia 2019 r. kwotę wolną od podatków zwiększono do 40.000 zł, powyżej

- tej sumy pszczelarz będzie zobowiązany zapłacić 2-procentowy podatek ryczałtowy

od 1 stycznia 2019 r. kwotę wolną od podatków zwiększono do 40.000 zł, powyżej

- tej sumy pszczelarz będzie zobowiązany zapłacić 2-procentowy podatek ryczałtowy

 

określono limity sprzedaży
w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów pszczelich
nieprzetworzonych (w tym: miodu,
pyłku pszczelego, pierzgi, mleczka
pszczelego) w zależności od liczby
rodzin pszczelich, i tak:
- do 5 – 150 kg
- do 10 – 300 kg
- do 20 – 600 kg
- do 30 – 900 kg
- do 40 – 1.200 kg
- do 50 – 1.500 kg
- do 60 – 1.800 kg
- do 70 – 2.100 kg
- do 80 – 2.400 kg
- podane limity dotyczą sumy wszystkich sprzedanych,
dopuszczalnych produktów
pszczelich
- pszczelarze mający ponad 80 pni muszą zarejestrować
się do działów specjalnych
produkcji rolnej i tym samym nie
mają możliwości prowadzenia
sprzedaży w ramach RHD;

pszczelarz ma obowiązek
dokumentowania ilości zbywanej
żywności i oznakowania miejsca
sprzedaży

w sprzedaży bezpośredniej nie ma
określonych limitów ilościowych;

pszczelarz ma obowiązek
dokumentowania ilości zbywanej
żywności

Dokumentacja dokumentacja powinna zawierać (odrębnie na każdy rok):
- numer kolejnego wpisu
- datę uzyskania przychodu
- kwotę przychodu
- przychód narastająco od początku roku
- ilość i rodzaj zbytej żywności
- ewidencję należy uzupełniać na bieżąco i przechowywać przez 2 lata
dokumentacja powinna zawierać (odrębnie na każdy rok):
- numer kolejnego wpisu
- datę uzyskania przychodu
- kwotę przychodu
- przychód narastająco od początku roku
- ilość i rodzaj zbytej żywności
- ewidencję należy uzupełniać na bieżąco i przechowywać przez 2 lata

UWAGA! Aby skorzystać z Programu Wsparcia Pszczelarstwa prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umożliwiającego zakup refundowanego sprzętu pszczelarskiego, niezbędnym warunkiem od roku 2020 staje się oświadczenie pszczelarza (zawarte w umowie ze związkiem pszczelarskim), że wprowadza w sposób zgodny z prawem produkty pszczele do obrotu handlowego.

 

 

Bogumiła Jagodzińska

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:rhd pszczelarz
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO