KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Opublikowano 27.10.2020 r.
O dzialności, misji i celach KOWR opowiedział Pan Grzegorz Pięta - dyrektor Generalny KOWR.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to agencja wykonawcza, która działa na wielu obszarach polityki rolnej Państwa. 
Misją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, określoną w strategii instytucji, jest wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich, na rzecz polskich rolników oraz innych podmiotów funkcjonujących w sektorze rolno-żywnościowym, zapewniając jednocześnie profesjonalną i kompetentną obsługę. 
Zarówno misja, jak i cele strategiczne KOWR, wytyczające obecne oraz przyszłe kierunki działalności instytucji, wpisują się w cel główny (tj. „rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego”) oraz cele szczegółowe, kierunki interwencji i działania podstawowego dokumentu strategicznego polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich państwa, tj. „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z kolei strategia MRiRW jest zintegrowana ze strategią rozwoju kraju Rady Ministrów – „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”.


W swoich kompetencjach KOWR ma między innymi:

 • wspieranie działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno-spożywczym,
 • nadzór nad spółkami, w tym hodowlanymi o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
 • gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • wspieranie konsumpcji i propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych,
 • promocja polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i za granicą.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poprzez pomoc żywnościową wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wspiera restrukturyzację zadłużonych gospodarstw rolnych oraz realizuje zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii. W ramach wspólnej polityki rolnej prowadzimy interwencyjne zakupy wybranych towarów rolno-spożywczych, realizujemy dopłaty do prywatnego przechowywania towarów rolno-spożywczych, administrujemy wymianą handlową produktami rolno-spożywczymi z krajami, wspieramy rynek produktów pszczelich, a także monitorujemy rynki: winorośli i wina, tytoniu, cukru, mleka oraz obowiązek zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych. Gromadzimy, analizujemy i udostępniamy informacje dotyczące rynków produktów rolnych. 

Staramy się być w wielu miejscach i wspierać wszelkie inicjatywy, które są dobre dla polskiego rolnictwa i wspomagają jego rozwój.


Cieszymy się z pozytywnego odbioru kampanii promocji rodzimej żywności organizowanej pod hasłem PRODUKT POLSKI. Powadzona przez KOWR kampania to chyba najważniejsza, zakrojona na szeroką skalę akcja uświadamiania konsumentów. Właśnie temu służą wszystkie te działania, konferencje, udziały w targach. Jak informuje i podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, już od 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych odnoszące się do dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją: PRODUKT POLSKI. Przepisy te dają producentom możliwość wyróżniania na rynku produktów wyprodukowanych w Polsce z polskich surowców poprzez oznakowanie ich taką informacją. Konsumentom zaś umożliwiają odnalezienie na sklepowej półce krajowego asortymentu. Znak PRODUKT POLSKI, dzięki prostej grafice nawiązującej do polskiej flagi, jest łatwo zauważalny i zwraca uwagę tych, którzy wybór kraju pochodzenia traktują jako jedno z kryteriów w trakcie codziennych decyzji zakupowych dotyczących  produktów rolno-spożywczych. 
Prowadzimy też bardzo dynamiczną akcję międzynarodową pod hasłem „Poland tastes good”.

Co roku bierzemy udział w kilkudziesięciu najważniejszych targach i konferencjach na całym świecie. W tym roku w odwiedzeniu wielu miejsc świata z polskimi produktami rolno- spożywczymi przeszkodziła nam pandemia COVID – 19, ale się nie poddajemy. Wykorzystując nowe technologie i nowy kanały dotarcia do konsumentów dynamicznie promujemy polskie produkty. Wdrażanie instrumentów polityki promocji w sektorze rolno-spożywczym jest realizowane przy współpracy z: innymi instytucjami administracji publicznej i samorządowej, organizacjami i stowarzyszeniami konsumenckimi, polskimi przedsiębiorcami, organizacjami branżowymi i międzybranżowymi skupiającymi przedsiębiorców (producentów i przetwórców), a także z polskimi placówkami zagranicznymi do spraw gospodarczych, zaangażowanymi w promocję żywności i wspierającymi polskich przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym oraz eksport produktów żywnościowych. 


Polska żywność jest coraz bardziej pożądana na świecie. Dość powiedzieć, że nasza branża wypracowuje dla polskiego budżetu określoną i mierzalną wartość dodaną, jaką jest przewaga eksportu nad importem. W okresie siedmiu miesięcy 2020 r., mimo pandemii, odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do lipca 2020 r. sprzedaż tych towarów za granicę osiągnęła poziom 19,2 mld EUR. To o ponad 6% więcej niż w roku ubiegłym. Na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale br. oraz ożywienie w eksporcie w czerwcu i lipcu br.


Takie instytucje jak KOWR są głównie tam, gdzie rząd rozumie, że ciężar działań wsparcia i promocji trudno zostawić tylko gospodarstwom indywidualnym rolników lub przedsiębiorstwom z sektora prywatnego. Dzieje się tak niezależnie od tego czy państwa są wysokorozwinięte czy mniej zasobne. 


Podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ma na celu rozwój krajowej gospodarki rolnej, zwiększenie dochodów rolników i promocję produktów rolnych.


Jest wiele agencji i centrów rolnych na świecie, które mają różne kompetencje. Tymczasem Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działa w bardzo wielu obszarach wsparcia krajowego rolnictwa. To czyni nas wyjątkowymi w skali świata. Ta wyjątkowość jest powodem do dumy, ale jednocześnie czujemy zobowiązanie i wielką odpowiedzialność za polskie rolnictwo oraz powierzona nam obowiązki.

źródło: KOWR 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO