KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2021 r. wyższe!

Opublikowano 19.12.2020 r.
Wysokość podatków i opłat lokalnych co roku wzrasta o wielkość inflacji w poprzednim roku. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2020 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 wyniósł 103,9%, w związku z czym maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych ogłaszane corocznie przez ministra finansów zwiększą się o 3,9% w stosunku do roku ubiegłego.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2019 r., poz. 1170) minister finansów ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 r. w obwieszczeniu z 23 lipca 2020 r., które zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 30 lipca 2020 r. poz. 673.

Podatek od nieruchomości od gruntów:

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł/m2

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,99 zł/ha

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł/m2

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (DzU poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł/m2.

Podatek od nieruchomości, od budynków lub ich części:

1. mieszkalnych – 0,85 zł/m2 powierzchni użytkowej
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł/ m2 powierzchni użytkowej

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł/m2 powierzchni użytkowej

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,06 zł/ m2 powierzchni użytkowej

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł/ m2 powierzchni użytkowej

6. od budowli jest procentowa stawka – 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych

1. od samochodu ciężarowego o DMC od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 880,77 zł rocznie
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1469,31 zł rocznie
 • powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1763,16 zł rocznie

2. od samochodu ciężarowego o DMC równej lub wyższej niż 12 ton – 3364,56 zł rocznie

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2056,99 zł rocznie

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 • do 36 ton włącznie – 2600,58 zł rocznie
 • powyżej 36 ton – 3364,56 zł rocznie

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mającym DMC od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1763,16 zł rocznie

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają DMC równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 • do 36 ton włącznie – 2056,99 zł rocznie
 • powyżej 36 ton – 2600,58 zł rocznie

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 • mniejszej niż 30 miejsc – 2081,96 zł rocznie
 • równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2632,17 zł rocznie.

Opłaty lokalne

1. stawka opłaty targowej – 823,11 zł/ dzień
2. stawka opłaty miejscowej w miejscowościach mających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – 2,41 zł/dzień

3. stawka opłaty miejscowej w miejscowościach mających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 3,39 zł/dzień

4. stawka opłaty uzdrowiskowej – 4,66 zł/dzień

5. stawka opłaty od posiadania psów – 130,30 zł od jednego psa

6. część stała opłaty reklamowej 2,70 zł dziennie

7. część zmienna opłaty reklamowej 0,24 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Powyższe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Ostateczne wysokości stawek podatków i opłat lokalnych określają rady gmin w drodze uchwał na podstawie obwieszczenia ministra finansów i dla swoich mieszkańców mogą ustalić je na niższym poziomie. Faktyczna wysokość stawek podatków i opłat lokalnych jest zależna od decyzji każdej gminy podjętej w odpowiedniej uchwale.

Stawki określone przez gminę nie mogą być wyższe od tych maksymalnych ustalonych przez ministra finansów. W wypadku, gdy gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych przed końcem bieżącego roku, w roku przyszłym obowiązywać będą stawki dotychczasowe.

 

 

Dariusz Partyka

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO