KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Rolnik na VAT a RHD

Opublikowano 05.01.2021 r.
Poznaj najważniejsze informacje na temat sytuacji, w której rolnik posiada status podatnika VAT czynnego, czyli rozlicza się na zasadach ogólnych i jednocześnie podejmuje decyzję, aby dodatkowo rozpocząć działalność w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego. 

Rolnik, który zrezygnował ze zwolnienia (art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług) i wybrał rozliczanie się na zasadach ogólnych, rozważając możliwość rozpoczęcia działalności w ramach RHD musi tak naprawdę pamiętać o kilku bardzo istotnych, dodatkowych aspektach. 

Kiedy rolnik podejmie decyzję rozpoczęcia działalności w ramach RHD koniecznym jest zgłoszenie tego faktu we właściwym dla siebie Urzędzie Skarbowym oraz złożenie stosownego zawiadomienia o wyborze opodatkowania podatkiem dochodowym.
Ważnym obowiązkiem rolnika na VAT-cie przystępującego do RHD jest prawidłowe wystawianie faktur sprzedażowych z właściwie zastosowaną stawką VAT, zarówno z prowadzonego przez siebie gospodarstwa, jak również z tytułu RHD.

Jednocześnie rolnik podatnik VAT czynny w odróżnieniu od rolnika ryczałtowego, posiada przywilej odliczania podatku naliczonego z prawidłowo wystawionych faktur zakupowych, a zatem z zakupów służących do RHD również. 


Należy pamiętać o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług: „w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”, a zatem biorąc pod uwagę powyższe nie ma przesłanek, aby nie odliczać podatku z zakupów dotyczących uczestnika RHD, kiedy jest on VAT-owcem.

Kolejnym obowiązkiem jest konieczność rozliczenia rocznego podatku dochodowego po upływie roku, czyli złożenie w Urzędzie Skarbowym deklaracji PIT-28 w pierwszym kwartale roku następnego.

Jeżeli rolnik rozlicza się na zasadach ogólnych i posiada status podatnika VAT czynnego wystawia faktury sprzedażowe i odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek należny, analogicznie postępuje się kiedy chce przystąpić do RHD. Jeżeli osoba fizyczna bądź instytucja (a takie już też mogą kupować od RHD) zażyczą sobie fakturę, to rolnik podatnik VAT czynny ma obowiązek taki dokument wystawić. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje kiedy nabywca nie potrzebuje faktury, wówczas wystawiamy dowód wewnętrzny sprzedaży / polecenie księgowania / sprzedaż nieudokumentowaną wraz z prawidłową stawką VAT – tak naprawdę dokument, na podstawie którego mamy dowód do zaksięgowania zdarzenia w rejestrze sprzedaży. 
Z praktycznego punktu widzenia warto księgować pozycje dotyczące RHD zarówno sprzedaż, jak i zakupy  w odrębnych rejestrach VAT, aby nie mieszały się z zaksięgowanymi zdarzeniami dotyczącymi gospodarstwa. Takie księgowanie daje możliwość łatwego i przejrzystego generowania raportów, informacji. Ustawiając odpowiedni filtr w programie księgowym można wygenerować wydruk np. sprzedaży w celu ustalenia limitu do kasy fiskalnej. Należy bowiem pamiętać o limicie 20 tys. zł wartości sprzedaży w danym roku obrachunkowym, na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Kiedy sprzedaż przekroczy wskazany limit należy zakupić kasę rejestrującą.


Limit sprzedaży w ramach podatku dochodowego nadal wynosi 40 tys. (art. 21 ust. 1 pkt 71a ustawy o podatku od osób fizycznych) – powyżej tej kwoty należy odprowadzić zaliczki, a mianowicie podatek ryczałtowy w wysokości 2% od wartości sprzedaży netto z wystawionych faktur. Przedmiotową zaliczkę na podatek dochodowy płacimy do 20 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił przychód. Nie składa się żadnej miesięcznej deklaracji na podatek dochodowy. Wpłacamy jedynie jego kwotę na wygenerowany wcześniej mikrorachunek podatkowy, indywidualny dla każdego podatnika. Jeżeli nie ma w którymś z miesięcy przychodu, to po prostu nie ma podatku.


Należy podkreślić, iż bardzo ważne jest zgłoszenie do Urzędu Skarbowego, bowiem jeżeli przekroczymy limit bez zgłoszenia, to rozliczenie RHD będzie rozliczane na zasadach ogólnych w PIT.
Poza przepisami z zakresu VAT, nie można zapomnieć o obowiązku z punktu widzenia podatku dochodowego, a mianowicie konieczności prowadzenia odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającej co najmniej: 

  • numer kolejnego wpisu, 
  • datę uzyskania przychodu, 
  • kwotę przychodu, 
  • przychód narastająco od początku roku oraz
  • ilość i rodzaj przetworzonych produktów. 

Dzienne przychody powinny być ewidencjonowane w dniu sprzedaży. Ponadto taką ewidencję sprzedaży należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.


Dodatkowo ustawodawca wskazuje, iż przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie może odbywać się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy.


Reasumując należy podkreślić, iż rozpoczynając działalność w Ramach Rolniczego Handlu Detalicznego poza przepisami podatkowymi istnieje jeszcze konieczność spełnienia dodatkowych wymagań określonych w odrębnych takich instytucjach, jak:  Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Powiatowe Inspekcje Weterynaryjne, Instytut Hodowli  i Aklimatyzacji Roślin itd. w aspekcie bezpieczeństwa i higieny czy limitów wykorzystywanych produktów.


Źródło: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

 
Ewa Stodolna 
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO