KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

KGW – zestawienie przychodów i kosztów

Opublikowano 16.02.2022 r.
Przedstawiamy zagadnienia związane z ewidencją przychodów i kosztów. Koło Gospodyń Wiejskich prowadzące UEPiK zobowiązane jest do prowadzenia zestawienia przychodów i kosztów. Robimy to w zestawieniu miesięcznym.

zestawienie przychodów i kosztów kgw

KGW - ewidencja przychodów i kosztów

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dalszą częścią relacji ze szkolenia przeprowadzonego w Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Szkolenie to zrealizowane zostało przez specjalistkę w zakresie funkcjonowania oraz rachunkowości kół gospodyń wiejskich – panią Edytę Koper 

W ostatnim czasie przybliżyliśmy Państwu temat: „Dokumentowanie sprzedaży przez Koła Gospodyń Wiejskich prowadzące uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPiK)”

Dziś przedstawiamy zagadnienia związane z ewidencją przychodów i kosztów. Koło prowadzące UEPiK zobowiązane jest do prowadzenia zestawienia przychodów i kosztów. Robimy to w zestawieniu miesięcznym.

Jeżeli w danym miesiącu nie mamy żadnych wpisów – drukujemy puste tabele, wpisując dany miesiąc jako okres sprawozdawczy lub wpisujemy w tabelach wartość zerową.

Arkusze do prowadzenia UEPiK dla KGW możemy pobrać ze strony TUTAJ , klikając w odnośnik Zestawienie przychodów i kosztów - karty na każdy miesiąc wraz (xls). Znajduje się tam również instrukcja wyjaśniająca, w jaki sposób należy prowadzić ewidencję. 

Zapisy w uproszczonej ewidencji są dokonywane w sposób staranny, przejrzysty i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów księgowych. Zaliczamy do nich m. in.:

 • faktury (własne i obce),
 • dzienne zestawienia dowodów sprzedaży,
 • pokwitowania (np. KP za wynajem namiotu),
 • zestawienie składek członkowskich,
 • wyciągi bankowe z rachunków (na ich podstawie zapisujemy m. in. wpływ dofinansowania,
 • darowizny,
 • opłatę za pobranie gotówki z bankomatu,
 • odsetki od środków na rachunku bankowym),
 • dowody opłat pocztowych i bankowych.

Przychód KGW

Jest to należny lub otrzymany wpływ środków pieniężnych. Powstaje on w momencie sprzedaży i z taką datą jest księgowany, nawet jeśli zapłata następuje później (np. przelew 7 dni). Wyjątek stanowi tutaj dotacja, która jest księgowana w przychodach w momencie otrzymania pieniędzy, a nie decyzji (na podstawie wyciągu bankowego).

Przychody wpisujemy zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich:

 • kolumna nr 5 - przychody określone w art. 24 ust 1 pkt 1 lit. a (przychody z działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, pomocy finansowej, nagród),
 • kolumna nr 6 - przychody określone w art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b ( czyli przychody pochodzące ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego lub żywności regionalnej)
 • kolumna nr 7 - przychody określone w art. 24 ust 1 pkt 1 lit. c (z tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy  składników majątkowych),
 • kolumna nr 8 - przychody określone w art. 24 ust 1 pkt 1 lit. d (z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych itd.).

Koszty KGW

To wydatek ponoszony w określonym celu. Księgujemy go w momencie wystawienia lub otrzymania faktury. Na potrzeby UEPiK musimy umieć podzielić koszty na:

 • uzyskane z przychodów,
 • niestanowiące kosztów uzyskanych z przychodów (które dodatkowo dzielimy na „dobre” i „złe”).

Wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodów (kolumna 10 zestawienia przychodów i kosztów) są to wydatki ponoszone w celach statutowych, np. w celu zakupu materiałów do wykonania rękodzieła, żywności, zastawy stołowej, w celu najmu lokalu. To wreszcie opłaty bankowe, księgowe, pocztowe itp., które zostały zapłacone z darowizn, nagród, przychodów ze sprzedaży żywności  regionalnej i rękodzieła, z odsetek, z nagród, spadków itp. Odsyłamy tutaj Państwa do pierwszej części relacji ze szkolenia, w której omówiliśmy cele koła zawarte w statucie (wzorcowy statut koła gospodyń wiejskich §3). Wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodu pomniejszają wartość przychodu.

Wydatki niestanowiące kosztu uzyskania przychodu „złe” (kolumna 11 zestawienia przychodów i kosztów) to takie, które są nieponiesione w celach statutowych, czyli np. kary umowne i odszkodowania, odsetki podatkowe i opłaty ZUS, wydatki na np. alkohol  czy inne koszty reprezentacyjne. Nie pomniejszają one wartości przychodu. Dochody, którymi pokryliśmy te wydatki, nie korzystają ze zwolnienia z podatku.

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu „dobre” (kolumna 11 zestawienia przychodów i kosztów) są to poniesione na cele statutowe, ale nie pochodzące z dotacji (z budżetu państwa, gminy), ze składek członkowskich oraz z pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są one zwolnione od podatku.

Jest nam niezmiernie miło dostarczyć Państwu po raz kolejny dużej dozy przydatnych i praktycznych informacji, co służy wymianie doświadczeń i podnoszeniu Państwa kompetencji

 
Kamila Drobnik
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO