KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Ważne dla beneficjentów PROW

Opublikowano 28.07.2017 r.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów mają beneficjenci trzech sztandarowych działań PROW 2014–2020:

 • „Premie dla młodych rolników”;
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych”;
 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Zgodnie z rozporządzeniami dla wymienionych działań beneficjent jest zobowiązany prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie wg wzoru z załącznika nr 3 do rozporządzenia dotyczącego operacji „Premie dla młodych rolników”, przez 5 lat od dnia przyznania pomocy/pierwszej raty pomocy, chyba że beneficjent jest obowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.


Ewidencjonowanie przychodów i rozchodów w gospodarstwie ma służyć Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do kontroli założeń biznesplanu i pomóc w obliczeniu wzrostu wielkości ekonomicznej. Zwłaszcza, że w ww. działaniach jednym z założeń jest wykazanie, że zaplanowana inwestycja wpłynie na wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o min. 10% odpowiednio dla operacji „Premie dla młodych rolników” i „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz o min. 20% dla operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.


Prowadzenie ewidencji nie jest trudne. W ewidencji tej powinny być uwzględnione wszystkie zdarzenia związane z realizacją operacji oraz prowadzeniem gospodarstwa. Wzór wymaga wpisania daty otrzymania przychodu lub poniesienia kosztu, numer dokumentu księgowego oraz podsumowania wpływów i wydatków za dany miesiąc.


Podstawą dokonywania wpisów w ewidencji są:

 • faktury, faktury VAT RR, rachunki i dokumenty celne
 • inne dowody dokonania operacji gospodarczej zawierające co najmniej: wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie uczestników operacji gospodarczej (nazwa i adres); datę wystawienia dowodu lub okres dokonania operacji gospodarczej; podmiot operacji gospodarczej, jego wartość i ilość; podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych,
 • dzienne zestawienie faktur dotyczących sprzedaży sporządzone do zbiorczego wpisu,
 • dowody opłat pocztowych i bankowych,
 • inne dowody opłat i dokonanych płatności.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako równorzędną rachunkowość do ewidencji przychodów i rozchodów uznaje Książki Rachunkowości Rolnej Polski FADN (wpływy i wydatki) oraz rejestry VAT prowadzone przez rolników rozliczających się na zasadach ogólnych.


Ewidencje oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy, należy przechowywać w miejscu zamieszkania albo siedzibie beneficjenta (w przypadku prowadzenia ewidencji przez biuro rachunkowe dokumentacja może być przechowywana w miejscu prowadzenia rachunkowości).


Brak ewidencji przychodów i rozchodów objęty jest sankcjami i powoduje konieczność zwrotu części otrzymanej kwoty uzyskanej w ramach przyznanej pomocy z PROW 2014–2020.,

 

 

kontakt1.jpg
Karolina Dalka
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO