KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Kredyt preferencyjny z linii MRcsk

Opublikowano 04.12.2020 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomiła środki dla banków na limity dopłat do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych. Na ten cel przeznaczyła 30 mln zł. 

Zainteresowani młodzi rolnicy mogą ubiegać się o kredyt w następujących bankach współpracujących z ARiMR: w grupach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., w BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Krakowskim Banku Spółdzielczym i Banku Spółdzielczym w Brodnicy.


Celem kredytu jest sfinansowanie zakupu użytków rolnych przeznaczonych na powiększenie gospodarstwa lub utworzenie nowego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.  


W sytuacji zakupu ziemi na utworzenia nowego gospodarstwa musi być spełnione podstawowe kryterium dotyczące powierzchni. Nowe gospodarstwo nie może być mniejsze od ogłoszonej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt. Średnia powierzchnia gospodarstwa w województwie kujawsko- pomorskim zgodnie z ogłoszeniem Prezesa ARiMR z dnia 16 września 2020 roku wynosi 16,58 ha.


Kredyt może zostać udzielony na następujące działalności:

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie – 01.1,
 • uprawa roślin wieloletnich – 01.2,
 • rozmnażanie roślin – 01.30.Z,
 • chów i hodowla zwierząt – 01.4,
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowla zwierząt (działalność mieszana) – 01.50.Z,
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin – 01.64.Z.

Kredytobiorcą może być osoba poniżej 40. roku życia posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa, po raz pierwszy rozpoczynająca prowadzenie gospodarstwa rolnego, która przedłoży plan inwestycji. Plan inwestycji musi rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnić osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat. Kredytobiorca musi zobowiązać się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (podatek rolny) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo. Jeżeli osoba fizyczna ubiegająca się o kredyt z linii MRcsk nie posiada kwalifikacji zawodowych musi złożyć zobowiązanie do uzupełnienia tych kwalifikacji w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu. Kredyt może być także udzielony młodemu rolnikowi, który prowadził gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.


Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynieść więcej niż 5 mln zł. Zaś wysokość pomocy z ARiMR nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu, nie więcej niż 70 tysięcy euro. Pomoc w formie częściowej spłaty kapitału wypłacana jest rolnikowi w dwóch ratach: na początku 80% kwoty pomocy oraz 20% po 5 latach od dnia zawarcia kredytu.


Pomoc w formie częściowej spłaty kapitału będzie podlegała zwrotowi wraz z naliczonymi ustawowo odsetkami, w przypadku zbycia ziemi nabytej za kredyt w czasie okresu kredytowania i przed upływem 5 lat od jej nabycia. Rolnik może za zgodą banku zmienić kierunek produkcji w gospodarstwie na inny, który także pozwoli osiągnąć określoną nadwyżkę bezpośrednią.
O wysokości oprocentowania kredytu będzie decydować wysokość marży banku oraz stopa referencyjna WIBOR 3M, który obecnie wynosi 0,23%1. Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę w liniach MRcsk będzie ustalone przez bank i określone w umowie kredytu. 


Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania kredytu z linii MR MRcsk z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników znajdują się na stronie ARiMR pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html.


1 Stawka aktualna na dzień 15.04.2015 r.

 
Marta Minut-Kaszyńska 
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO